نماز

نماز

قبله
معناي لغوي قبله:
"قبله" به معني "جهت" است وبه اين نام ناميده مي شود ، زيرا نمازگزار در مقابل آن مي ايستد.
معناي اصطلاحي قبله:
پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله در مدت 13 سال پس از بعثت در مكه  و چند ماه بعد از هجرت در مدينه به امر خداوند متعال به سوي بيت المقدس عبادت مي كردند؛ ولي بعد از آن قبله تغيير يافت ومسلمانان مامور شدند كه به سوي كعبه نماز بگزارند
مواردي كه رعايت قبله واجب است
اول: نمازهاي واجب يوميه وقضاي آنها ونماز احتياط وسجده وتشهد فراموش شده وهمچنين تمام نمازهاي واجب واما نمازهاي مستحبي در غير حال راه رفتن وسواري رعايت قبله شرط صحت آنها است واما درحال راه رفتن وسواري لازم نيست رو به قبله باشدواما نسبت به سجده  سهو مورد اختلاف است بعضي از فقها احتياط لازم دارند وبعضي مانند حضرت امام قدس سره احتياط مستحب دارند.

 

كيفيت رو به قبله بودن در نماز
مساله : كسي كه نماز واجب را ايستاده مي خواند ، بايد طوري بايستد كه بگويند روبه قبله ايستاده وبيشتر فقها وحضرت امام فرموده اند : لازم نيست زانوهاي او ونوك پاي او هم رو به قبله باشد وبعضي فرموده اند : بنابر احتياط واجب بايد زانوها وانگشتان پاي او هم رو به قبله باشد .
مساله : كسي كه بايد نشسته نماز بخواند ، اگر نمي تواند به طور معمول بنشيند ودرموقع نشستن ،كف پاها را به زمين مي گذارد،بايد در موقع نماز صورت وسينه وشكم او رو به قبله باشد واما نسبت به ساق پا اختلاف است بعضي از فقها وحضرت امام فرموده اند:لازم نيست ساق پاي او رو به قبله باشد وبعضي فرموده اند : بايد ساق پاي او رو به قبله باشد .
مساله :
كسي كه نمي تواند نشسته نماز بخواند ، بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد ، واگر ممكن نيست بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد، واگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد به طوري كه كف پاي او رو به قبله باشد.
در حال احتضار (جان دادن)
مسلماني را كه محتضر است مرد باشد يازن ، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت بخوابانند به طوري كه كف پاهايش به طرف به قبله باشد ، واگر خواباندن او كاملا به اين طور ممكن نيست بنابراحتياط واجب تا اندازه اي كه ممكن است بايد به اين دستور عمل كنند ، وچنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد احتياط او را  به پهلوي راست يا به پهلوي چپ ، رو به قبله بخوابانند.


درحال نماز برميت
كسي كه به ميت نماز مي خواند ،بايد رو به قبله باشد ونيز واجب است ميت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوري كه سر او به طرف راست نمازگزار وپاي او به طرف چپ نماز گزار باشد.


در حال دفن ميت
ميت را بايد در قبر به پهلوي راست طوري بخوابانند كه جلوي بدن او رو به قبله باشد.


در حال ذبح ونحر حيوانات
در موقع سر بريدن ، بايد جلو بدن حيوان رو به قبله باشد.


مواردي كه رعايت قبله مستحب است:


1- در حال دعا 2- در حال قرائت قرآن  3- در حال ذكر 4- در حال تعقيب نماز 5- در حال سجده ي شكر    6- در حال سجده واجب قرآن  7- مطلقا در حال نشستن


مواردي كه رو به قبله بودن حرام است

 
مساله : موقع تخلي بايد طرف جلو بدن ؛ يعني شكم وسينه رو به قبله وپشت به قبله نباشد{بنابراين در هواپيما وقطار بايد همين معنا را رعايت كند} واحتياط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلي رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند؛ ولي اگر خود بچه بنشيند ، جلو گيري از او واجب نيست.


مواردي كه رو به قبله بودن مكروه است

 
1-در حال پوشيدن شلوار 2- در حال جماع (همبستري) 3-در هر حالي كه منافات با قبله داشته باشد.
 

 

 

را ه هاي تشخيص قبله
 

1- علم (يقين):

كه اگر كسي علم به قبله بودن يك جهت پيدا كرد، بايستي حكم به قبله بودن آن طرف نمايد.


2- شهادت دو نفر شاهد عادل : به شرطي كه شهادت آنان از روي حس و مشاهده باشد كه در اين صورت ولو شهادت آنان يقين هم نياورد،جايگزين يقين مي شود.
3- به گفته كسي كه از روي قواعد علمي قبله را تشخيص مي دهد و گفته او اطمينان آور هم باشد.
4- ظن و گمان : كه اگر هيچ كدام از سه مرحله قبلي وجود نداشت نوبت به مرحله چهارم مي رسد كه عمل كردن به ظن و گمان باشد و آن هم از هر راهي به دست آيد، چه از راه محراب مسجد يا قبرهاي مسلمانان باشد و چه از گفته صاحب خانه و چه از راه خورشيد و ستاره و قطب نما باشد؛البته بايد توجه داشت كه در صورتي مي تواند به گمان عمل كند كه نتواند گمان قوي تري پيدا كند والا بايستي گمان قوي تر را تحصيل نمايد؛ مثلا اگر مهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند، ولي بتواند از راه ديگرگمان قوي تر به دست آورد،نبايد به حرف او عمل نمايد.
كسي كه نمي داند قبله كدام طرف است 1- كسي كه تمام اطراف در نظر او مساوي است و وقت نماز هم وسعت دارد و فقط يك نماز هم بايد بخواند، مانند نماز صبح ، دراينجا وظيفه اش روشن است و بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند.
2- در صورتي كه وقت نماز وسعت دارد و تمام اطراف در نظر او مساوي است و بايد دو نماز بخواند؛ مانند ظهر و عصر يا مغرب و عشا، در اينجا اين دو نماز را به دو صورت مي تواند بخواند:
الف) ابتدا نماز اول را به چهار طرف مي خواند و بعد نماز دوم را شروع مي نمايد و در هنگام خواندن نماز دوم لازم نيست كه آن را از همان طرفي كه نماز اول را شروع كرده است ، شروع نمايد.
ب) نماز اول را به هر طرف خواند به دنبال آن ، نماز دوم را به همان طرف مي خواند و خواندن نماز دوم به طرف ديگر جايز نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه روش اول انتخاب شود.
3- كه در اين صورت به هر چند طرف كه وقت اجازه مي دهد، نمازش را مي خواند.
4- بايد نماز اول را به چهار طرف خوانده و كسري را به نماز دوم بدهد، يعني به هر چند طرف كه وقت دارد،نماز دوم را بخواند.
5- در اين صورت آخرين نمازي كه مي خواند، به نيت عصر و نمازهاي قبلش را به نيت ما في الذمه بخواند.
6- چهار ركعت آخر را به نيت عشا و بقيه وقت قبلي را به نيت نماز مغرب به هر چند طرف كه مي تواند،بخواند.
7- اگر مي داند كه قبله در چند طرف است ، بايد فقط به همان اطرافي كه يقين به قبله بودن يكي از آنها دارد، نماز بخواند.
8- حضرت امام صورت گمان را هم به صورت يقين داشتن ملحق فرموده اند. يعني به هر چند طرف كه گمان به قبله بودن آنها دارد، فقط به همان اطراف نماز بخواند ولكن بنا بر احتياط مستحب صورت گمان به صورت تحير و شك ملحق گردد.
 

  نماز در هواپيما در حال پرواز
 

نماز در حال پرواز با رعايت رو به قبله بودن جايز است واگر در حال رو به قبله بودن داخل نماز شود وهواپيما به راست يابه چپ انحراف پيداكند، اگر بعد از سكوت از قرائت وذكر ، به طرف قبله برگردد نمازش صحيح است اگر چه گرديدن او به طور تدريجي منتهي به اين شود كه مقابل طرف اول قرار بگيرد  واما اگر به طور كامل پشت به قبله نمايد سپس برگردد نمازش باطل است ؛ بنابر اين اگر در هواپيمايي كه از مكه يا كعبه مكرمه مي گذرد نماز بخواند نماز باطل است ، زيرا حفظ رو به قبله بودن ممكن نيست  واما اگر در اطراف مكه پرواز مي كند ونمازگزار به طور تدريجي صورتتش را به طرف قبله قرار مي دهد نماز صحيح است.
 

 

منبع : احكام عمومي نماز  ج1 ، تاليف محمد وحيدي /مركز نشر هاجر (مركز مديريت حوزه علميه خواهران)
      : احكام نماز ، نويسنده : محمد وحيدي

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۱۳:۲۱ بعد از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله العظمی مکارم شیرازی


س: بتازگی شنیده ام که نمی توان از خاک کاظمین برای مهر نماز استفاده کرد! آیا چنین مطلبی صحت دارد؟


ج : خیر، چنین مطلبی صحیح نیست ولی فضیلت تربت کربلا را ندارد.


س: در مواقعی که مُهر وجود ندارد و سجده بر سنگ و چوب مشکلی نیست، آیا در خصوص الیاف پنبه نیز مشکلی هست یا خیر؟


ج : در موارد عادی هم سجده بر سنگ و چوب اشکال ندارد و سجده بر الیاف پنبه جایز نیست.س: برادران جانبازى که از گردن به پائین قطع نخاع هستند و قدرت انجام وضو و تیمّم و گرفتن نایب را ندارند، تکلیفشان براى نماز چیست؟


ج : اگر توانایى بر وضو و تیمّم و گرفتن نائب ندارند، با همان حال نماز بخوانند کافى است و در پیشگاه خداوند مقبول است.


س: کسى که به علّت جراحات جنگى بول و غائط او بى اختیار خارج مى شود، با توجّه به این که هیچ گونه احساسى ندارد تا بفهمد چه موقع از او خارج مى شود، آیا مى تواند با یک وضو، دو نماز بخواند؟


ج : در صورتى که بول و مدفوع مرتّباً از او خارج مى شود، براى هر نماز یک وضو بگیرد و اگر احتمال مى دهد که بعد از گرفتن وضو براى نماز اوّل چیزى از او خارج نشده، مى تواند نماز دوم را با آن بخواند.


س : من بعد از تصادفی که کرده ام کتفم شکسته است و یکی از دستانم را نمیتوانم تکان دهم . و یکی دو روز است که میتوانم خم شوم و نماز ایستاده بخوانم ولی در هنگام سجده نمیتوانم دست چپم را بر زمین بگذارم در صورتی که اگر نماز نشسته بخوانم و مهر را بر روی یک صندلی بگذارم می توانم هر دو دستم را بر زمین بگذارم . حال سوال من این است که کدام صورت از نماز خواندن بهتر است . نشسته یا ایستاده؟


ج : نماز را ایستاده انجام دهید بصورتی که نوشته اید.


س: برادران مجروح و یا معلولى که نمى توانند در هیچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آیا جهت هاى غیر قبله براى آنان یکسان است؟


ج : فرقى با هم ندارد.


س: بعضى از مجروحین، زخمهاى بدنشان به گونه اى است که در مدّت شبانه روز خون مى آید این افراد براى نماز چه باید بکنند؟


ج : باید در صورت امکان زخم را ببندند تا به جاى دیگر سرایت نکند و با همان حال نماز بخوانند.س: اشخاصى که عمل جرّاحى روده بزرگ انجام داده اند و محلّ خروج مدفوع را بسته و مدفوع توسط کیسه اى جمع آورى مى گردد در موقع نماز تکلیفشان چیست؟


ج : اگر کیسه به صورت محمول است اشکالى ندارد و اگر بدن آلوده شود چنانچه عسر و حرجى نباشد آن را بشویند و اگر عسر و حرجى هست به همان حالت نماز بخوانند.


س: برادران معلولى که از پاى مصنوعى استفاده مى کنند و به وسیله آن نماز را ایستاده مى خوانند، گاهى به علّت خستگى پا و یا احتمال زخم شدن آن، پاى مصنوعى را درآورده و نشسته نماز مى خوانند; آیا بر این افراد واجب است که همواره به کمک پاى مصنوعى نماز را ایستاده بخوانند یا مى توانند در این گونه موارد نماز را نشسته بخوانند؟


ج : اگرعسر و حرج نداشته باشد ایستاده نماز بخوانند ولو با تکیه بر عصا و مانند آن باشد و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتى است نشسته نماز بخوانند.


س: آیا فردى که از گردن قطع نخاع است، و خود قادر بر انجام وضو نیست، ولى مى تواند نایب بگیرد، جایز است بدون وضو نماز بخواند؟

ج : در صورتى که خودش قادر به وضو نیست، و گرفتن نایب براى او عسر و حرج ندارد، باید نایب بگیرد. در غیر این صورت، بدون وضو نماز مى خواند.


س: آیا افراد قطع نخاع که قادر بر کنترل و حفظ وضوى خود نیستند، و متوجّه باطل شدن وضو نمى شوند، براى هر نماز باید وضوى جداگانه اى بگیرند، یا مثلا براى نماز ظهر و عصر یک وضو کفایت مى کند؟
ج : براى نماز ظهر و عصر یک وضو کفایت مى کند.


س: بدن برخى از بیماران بسترى در بیمارستان به واسطه خون گیرى و مانند آن نجس است، و بعضى نیز داراى لباس نجس مى باشند. در صورتى که امکان غسل و دسترسى به لباس پاک نباشد، براى اداى نماز چگونه باید عمل کنند؟


ج : باهمان حال نماز مى خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تیمّم مى کنند.


س: آیا با خون هموروئید (بواسیر) داخلى یا خارجى، مى توان نماز خواند؟
ج : در صورتى که زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است; ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بیرون آید، نماز خواندن با آن اشکال دارد; مگر در مواردى که عسر و حرج داشته باشد.


س: بیمارى که ایستاده نماز مى گذارد، بناگاه احساس سرگیجه و عجز مى کند. آیا مى تواند بقیّه نماز را به حالت نشسته یا خوابیده بخواند؟


ج : مانعى ندارد; ولى اگر تا آخر وقت قدرت پیدا کند، احتیاط اعاده است.


س: آیا فردی که بدلیل معلولیت نمازهای خودرا نشسته می خواند، می تواند نماز قضای فرد میت را نیز بخواند؟


ج : اشکال ندارد.

س: هر گاه در حال نماز دهان نمازگزار بیمار خون بیاید نمازش چه حکمى دارد؟


ج : اگر خون در دهان بوده باشد موجب بطلان نماز نیست. ولى اگر به ظاهر لب به مقدار درهم (یک بند انگشت) یا بیشتر رسیده باشد باید نماز را رها کند و دهان را آب بکشد و سپس آن را اعاده نماید. و اگر کمتر از درهم باشد و با آب دهان آمیخته شود و خارج گردد آن هم براى نماز اشکال دارد.


س: بیمارى که بنا بر عللى نمى تواند پس از ادرار محل را با آب بشوید، اگر با پارچه اى خود را تمیز کند مى تواند نماز را بخواند؟

 

ج : در فرض مسأله که ضرورت است اشکالى ندارد.س: نجس بودن صندلى چرخدار یا عصاى بیماران، براى نماز چه حکمى دارد؟


ج : اشکالى ندارد.


س: بیمارانى که بدن و لباس آنها نجس است و قادر بر جلوگیرى از سرایت نجاست به جایى که مى نشینندنیستند،آیا مى توانند جهت اقامه نماز جماعت یا فراگیرى احکام یا شرکت در سایر مراسم دینى در مساجد حاضر شوند؟


ج : در صورتى که فرش یا زیراندازى زیرپایشان بیندازند که مسجد را نجس نکنند مانعى ندارد.


س: بیمارانى که از پاى مصنوعى استفاده مى کنند و بدین وسیله نماز را ایستاده مى خوانند، گاه به علّت خستگى پا و یا احتمال زخم شدن آن، پاى مصنوعى را در آورده، نشسته نماز مى خوانند. لطفاً بفرمایید:
الف) آیا بر این افراد واجب است همواره به کمک پاى مصنوعى نماز را ایستاده بخوانند؟
ب)اگرایستادن لازم بوده،تکلیف نمازهایى که در حال نشسته خوانده چیست؟


ج : الف) اگر عسر و حرج نداشته باشد ایستاده نماز بخوانند، ولو با تکیه بر عصا و مانند آن باشد. و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتى است نشسته نماز بخوانند.
ب) چنانچه جاهل قاصر بوده نمازهاى او صحیح است.


س: بیمارى که ایستاده نماز مى گذارد، بناگاه احساس سرگیجه و عجز مى کند، آیا مى تواند بقیه نماز را به حالت نشسته یا خوابیده بخواند؟


ج : مانعى ندارد، ولى اگر تا آخر وقت قدرت پیدا کند احتیاط اعاده است.


س: تکلیف بیمارى که نمى تواند به مقدار رکوع در حالت رکوع باقى بماند، (یعنى تنها قسمتى از ذکر را مى تواند در حالت رکوع بگوید) چیست؟


ج : همان مقدار که مى تواند بگوید مثلا یک سبحان الله

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۱۳:۱۴ بعد از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله العظمی وحید خراسانی

سؤال آیا نیمه شب شرعی بین غروب خورشید تا طلوع آفتاب است یا تا اذان صبح؟
پاسخ:نیمه شب، بنابر احتیاط واجب حدّ وسط بین غروب خورشید و طلوع فجر صادق (اذان صبح) می باشد.

سؤال. مراد از زوال چیست؟
پاسخ:نیمه روز را زوال می گویند، و روز از لحظه طلوع خورشید تا لحظه غروب آن به حساب می آید.

سؤال. وقت خواندن نماز عشاء تا چه زمانى است؟
پاسخ:آخر وقت نماز عشاء براى مختار نصف شب است، و اگر نخواند باید بنابر احتیاط واجب بعد از نیمه شب تا اذان صبح بدون نیت اداء و قضا آن را فوراً بجا آورد و اما براى مضطر به جهت خواب يا فراموشى تا طلوع فجر صادق امتداد دارد، و بنابر احتياط واجب شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كند نه تا اول آفتاب. و بنابر اين نصف شب مى شود نصف اين زمان.

سؤال. اگر کسی نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب شرعی نخوانده آیا از نیمه شب تا اذان صبح به نیت اداء باید بخواند یا قضاء؟
پاسخ:در صورتی که اضطراراً نماز مغرب و عشاء را قبل از نیمه شب نخوانده مثل اینکه خوابش برده و یا فراموش کرده، تا اذان صبح به نیت اداء بخواند، ولی در صورتی که عمداً آن را به تأخیر انداخته بنابر احتیاط واجب باید فوراً به انجام آن مبادرت نموده و آن را بدون نیّت اداء و قضاء بخواند.

سؤال. وقت فضیلت نماز صبح را بیان بفرمائید؟
پاسخ:وقت فضیلت نماز صبح از فجر صادق (اذان صبح) تا ظاهر شدن سرخی طرف مشرق است و در این وقت فضیلت، هرچه زودتر بخواند افضل است.

سؤال. وقت فضیلت نماز مغرب و عشاء چیست؟
پاسخ:وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب است تا هنگامیکه سرخی طرف مغرب (شفق) از بین برود و وقت فضیلت نماز عشاء از زمانی است که سرخی طرف مغرب (شفق) از بین برود تا زمان ثلث اول شب و تعجیل در وقت فضیلت، افضل است.

سؤال. شخصى يقين داشته كه وقت نماز رسيده است، يا از راه معتبر، دخول وقت براى او ثابت شده و نماز خوانده، بعد فهميده كه نمازش قبل از وقت بوده، آيا نماز او صحيح است؟
پاسخ:در فرض مذكور اگر تمام نمازش قبل از وقت بوده، نماز باطل بوده و اعاده آن واجب است، ولى اگر بداند در اثناء نماز او، وقت داخل شده، نماز او صحيح است اگرچه احتياط مستحب آن است كه نمازش را اعاده كند. نماز مستحبی برای کسی که نماز قضای واجب به عهده دارد.

سؤال.اگر کسی نماز قضای واجب به گردن دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟
پاسخ:در صورتی که وقت نماز قضای واجب تنگ نباشد می تواند نماز مستحبی بخواند.

سؤال. اگر زن بفهمد که در حال نماز پوشش واجب را رعایت نکرده تکلیفش چیست؟
پاسخ:در صورتی که در حین نماز ملتفت شود که جائی از بدن او مثل مو یا گردن یا جاهای دیگری که پوشاندنش واجب است را نپوشانده بنابر احتیاط واجب نمازش را تمام نموده و اعاده کند، اما اگر بعد از نماز متوجه شود که در حین نماز از روی غفلت و نسیان، پوشش واجب خود را رعایت نکرده، نمازش صحیح است.

سؤال. آيا خانمها در هنگام نماز روى پا و كف پا را (مثلا در حال سجده یا تشهد) بايد بپوشانند؟
پاسخ:پوشاندن روی پا تا مچ برای بانوان لازم نیست، ولی برای اینکه اطمینان کند که مقدار واجب را پوشانده است باید مقداری پایین تر از مچ ها را هم بپوشاند، و همچنین احتیاط مستحب این است که کف پاها را هم بپوشاند.

سؤال. آيا با لباسي كه در آن محتلم شده ايم ميتوانيم نماز بخوانيم؟ آيا لباس نجس است يا نه؟
پاسخ:اگر آلوده به منى باشد ، نجس است و نماز در آن صحیح نیست .

سؤال. اگر با لباس چرمی که از کشورهای غیر اسلامی آمده نماز بخواند ولی شک داشته باشد که این چرم از جنس پوست حیوانات بوده یا از جنس مواد شیمیایی است آیا نمازش صحیح است؟
پاسخ:در فرض مذکور نماز خواندن در آن لباس مانعی ندارد.

سؤال. آيا مى توانيم جلوى قبر معصوم (عليه السلام) و ضريح ايشان نماز بخوانيم؟
پاسخ:در فرض مذكور در صورتى كه مستلزم هتك يا اسائه ادب شود جايز نيست و در صورتى هم كه مستلزم هتك و خلاف ادب نباشد بنابر احتياط واجب ترك شود. و در صورتى كه فاصله زيادى تا قبر معصوم (عليهم السلام) داشته يا بين او و قبر معصوم (عليه السلام) چيزى قرار گرفته باشد كه سبب شود نماز او خلاف ادب به حساب نيايد، خواندن نماز جايز است ولى ضريح مقدس يا پرده روى آن حائل به حسب نمى آيد.

سؤال. آيا نماز خواندن در هواپيما و قطار جايز است و در صورت جواز چگونه بايد مراعات قبله را بنمائيم؟
پاسخ:نماز خواندن در اتومبيل و كشتى و ترن و مانند اينها، هنگامى كه ايستاده اند مانعى ندارد، اما در صورتى كه در حال حركت بوده به گونه اى كه مانع از آرامش بدن نمازگزار و انجام واجبات نماز اختيارى باشد صحيح نمى باشد، مگر اينكه به واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايى كه چنين حركتى دارد مانند اتومبيل و كتشى و ترن نماز بخواند، و در اين صورت به قدرى كه ممكن است بايد آرامش بدن و قبله را رعايت نمايد، و اگر آنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند، به طرف قبله برگردد.

سؤال. اگر نماز واجب او به تأخير افتاده و نمى داند كه قضا شده يا نه، به چه نيتى نماز را بخواند و اگر به نيت اداء خوانده و بعد بفهمد قضاء شده آيا نمازش صحيح است؟
پاسخ:در مفروض سؤال در صورتى كه نمى داند قضاء شده يا نه، بايد بنا بگذارد بر اينكه هنوز وقت باقى است و لذا مى تواند نيت اداء نمايد، و همچنين مى تواند نيت مافى الذمه كند، و اگر نماز را به نيت اداء بخواند و بعد بفهمد قضاء شده در صورتى كه به قصد امتثال امر واقعى خوانده صحيح است، و همچنين برعكس اگر به نيت قضاء خوانده و بعد بفهمد اداء بوده در صورتى كه به قصد امتثال امر واقعى خوانده صحيح است.

سؤال. اگر كسى عمداً تكبيرة الاحرام را تكرار كند آيا نمازش صحيح است؟
پاسخ:اگر تكرار سهوى باشد نماز صحيح است، و اگر عمدى باشد در صورتى كه علم به حكم شرعى داشته يا اينكه جاهل مقصر بوده (يعنى در جهل خود معذور نبوده) نماز او باطل است. و اما اگر جاهل قاصر بوده (يعنى در جهل خود معذور بوده) بطلان نماز بنابر احتياط واجب است. و در فرض بطلان نماز به تكرار تكبيرة الاحرام، اگر مجدداً براى بار سوم تكبيرة الاحرام گفت مجدداً نماز بر پاشده و صحيح مى باشد.

سؤال. اگر کسی قنوت نماز را فراموش کرده و به رکوع برود آیا می تواند قضای آن را به جا آورد؟
پاسخ:اگر نماز گزار قنوت را فراموش کرده و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام آن را قضا نماید.

سؤال. آیا می شود در نماز قنوت را به فارسی خواند؟
پاسخ:خواندن دعا به زبان فارسی در قنوت نماز واجب و نماز مستحبّی به نماز ضرری نمی زند و نماز صحیح است، امّا وظیفه قنوت انجام نشده و کفایت از دعای عربی نمی کند. البته باید دعا به صورت مناجات با خدا باشد .

سؤال. آیا هر سه سلامی که در تسلیم آمده واجب است؟
پاسخ:خیر، گفتن سلام اوّل (السلام علیک ایها النبیّ و رحمه الله و برکاته) مستحب است و در سلام نماز گفتن یکی از دو جمله «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» یا «السلام علیکم» کفایت می کند، و مستحب است که به جمله «السلام علیکم» جمله «و رحمه الله و برکاته» را اضافه نماید، و در صورتی که «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» را اوّل بگوید مستحب است که بعد از آن «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» را هم بگوید

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۴ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله فاضل لنکرانی

سئوال :آيا در شبهاى مهتابى لازم است بعد از اذان صبح مقدارى خواندن نماز صبح را تأخير انداخت تا روشنى صبح بر نور ماه غلبه محسوس پيدا كند؟
جواب: به نظر اينجانب وقت نماز صبح موقعى است كه فجر صادق طلوع كند چه ديده شود و چه ديده نشود و در اين جهت فرقى بين شبهاى مهتابى و غير مهتابى نيست. البته بايد يقين به طلوع فجر حاصل شود و با شك نبايد وارد نماز شود.


سئوال :وقت نماز ظهر و عصر تا غروب است يا تا اذان مغرب؟
جواب: تا اذان مغرب است.


سئوال :آيا مى توان در مورد وقت نماز و روزه به اذانى كه از صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مى شود اكتفا و عمل كرد؟
جواب: كسانى كه در محل پخش يا قريب الأفق باشند مى توانند طبق اذان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران عمل كنند.


سئوال :آيا حضرتعالى ساعات شرعى مستخرج مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران را اجازه تبعيت مى فرماييد؟
جواب: براى كسانى كه اطمينان پيدا مى كنند، مانعى ندارد.


سئوال :در كشور سوئد در بعضى از مناطق به مدت 52 روز خورشيد در آسمان غروب نمى كند. و در بعضى از مناطق ديگر طول روز 23 ساعت است. و در بعضى از مناطق ديگر طول روز 17 ساعت است. تكليف نماز و روزه برادران مسلمان در اين مناطق چيست؟
جواب: در فرض اوّل ملاك را براى نماز و روزه بلاد و شهرهاى متعارفه كه شب و روز آنها تقريباً مساوى است (مثل مكه و مدينه) قرار دهند، يعنى نماز ظهر و عصر را بخوانند، شش ساعت بعد نماز مغرب و عشاء را بخوانند و يازده ساعت بعد نماز صبح را بخوانند و روزه را هم به همين ملاك بگيرند و در همين فرض مى توانند ملاك را وطن و شهر خود قرار دهند، مثلا اگر از تهران رفته اند با اذان ظهر تهران، نماز ظهر و عصر را بخوانند و با اذان مغرب و عشاء، نماز مغرب و عشاء را و با اذان صبح، نماز صبح را بخوانند و روزه را نيز به همين ملاك بگيرند و در عين حال اگر سفر به آن منطقه لزومى ندارد به مناطقى سفر كنند كه بتوانند عبادات خود را در اوقات شرعيه انجام دهند. در فرض دوم و سوّم نماز صبح را قبل از طلوع خورشيد بخوانند و نماز ظهر و عصر را در نيمه دوم روز (بعد از زوال) بخوانند و نماز مغرب و عشاء را بعد از غروب (مغرب) بخوانند و روزه را از قبل از اذان صبح تا مغرب بگيرند هرچند مقدارى طولانى است و در فرض دوّم كه روز 23 ساعت است، اگر سفر لزومى ندارد و ممكن است به منطقه اى سفر كنند كه شب طولانى تر باشد تا بتوانند با فاصله بيشتر بين نمازها، نماز بخوانند و روزه بگيرند.


سئوال :شخصى خمس نمى دهد و سال خمسىبراى خود معين نكرده، آيا با لباسى
كه مى خرد نمازش صحيح است؟
جواب: اگر با پولى كه خمس به آن تعلق گرفته و خمس آن را نداده لباس بخردنماز در آن باطل است و حكم لباس غصبى را دارد.


سئوال : آيا زن براى اقامه نماز بايد چادر سر كند؟ يا با روسرى و لباس معمولى كه جاى چادر را مى گيرد نماز صحيح است؟
جواب: براى نماز خواندن،زن بايد بدنش را ـ همانگونه كه در توضيح المسائل بيان شده ـ بپوشاند و شرط نيست ساتر خصوص چادر باشد، اگرچه چادر بهتر است، بلكه سزاوار است خانمها چه در نماز و چهدر غير نماز از چادر استفاده كنند خصوصاً كه چادر در كشور اسلامى ايران از مظاهر وشعائر اسلام مى باشد «و من يعظّم شعائر الله فانها من تقوى القلوب».


سئوال :كسى لباسش را كه نجس بود شست و يقين به پاك شدن آن پيدا كرد و نماز خواند بعد فهميد كه پاك نشده، آيانمازش صحيح است؟
جواب: بنابر احتياط واجب نماز را اعاده كند و اگروقت گذشته قضا كند.


سئوال :اگر زن با بلوز وشلوار و جوراب و روسرى (بدون چادر يا روپوش) نماز بخواند، آيا نمازش صحيح است؟
جواب: بهتر آن است كه از چادر استفاده كند.


سئوال :شخصى آمپول زده و كمى خون آمدهكه آن را با پنبه برطرف و خشك كرده ولى موقع نماز فراموش كرده آنجا را تطهير كند،آيا نمازش صحيح است؟
جواب: اگر خون را با پنبه يا پارچه خشك برطرفكرده است چنانچه محل نجاست خون بيشتر از درهم نباشد مانعى ندارد و نماز صحيح استولى اگر خون را با پنبه الكلى يا دستمال مرطوبى برطرف كرده است چنانچه در اثناء يابعد از نماز يادش بيايد بايد پس از تطهير نماز را اعاده كند.


سئوال :كسى كه به علتى نتواند بعد از بول خود را بشويد، اگر باپارچه اى تميز كند، آيا مى تواند نماز بخواند؟
جواب: با فرض آنكه آب براى او ضرر داشته باشد مى تواند با خشك كردن محل بول نماز بخواند، ولى محلّ نجس است و تطهير آن منحصربه آب است.


سئوال :دندانهاى مصنوعى به واسطه خونِ دهان يا به سبب ديگر نجس شده آيا تطهير آن براى نماز لازم است يا نه؟
جواب: اگر ظاهر دهان پاك باشد نماز صحيح است.


سئوال :دندانم را پر كرده ام و دهانم نجس شده، آيا بايد براىنماز دهانم را آب بكشم؟
جواب: اگر ظاهر دهان پاك است نماز صحيح است.


سئوال :شخصى بخاطر بيمارى هرشب محتلم مى گردد و قادر نيست هر روز غسل كند و لباس خود را تطهير كند آيا مى تواند با تيممو لباس نجس نماز بخواند؟
جواب: با عدم تمكّن از غسل، وظيفه اوتيمم است هرچند مدت عذر طولانى باشد. ولى بايد لباس را براى نماز عوض كند و با لباس پاك نماز بخواند و اگر غير از لباس نجس، ساتر ديگرى نداشته باشد بايد به دستورى كهدر توضيح المسائل ـ مسأله 802 ـ در مورد نماز برهنگان گفته شده عمل كند. بلى اگر بهخاطر سرما يا عذر ديگر نمى تواند برهنه نماز بخواند نماز خواندن او در همان لباسنجس صحيح است.


سئوال:لباسها و كفشهايى ازخارج مى آورند كه قسمتهايى از آنها چرم است ولى نمى دانيم چرم مصنوعى است يا چرمطبيعى و آيا از حيوان حرام گوشت است يا حلال گوشت، پوشيدن و نماز خواندن در آنها چهحكمى دارد؟
جواب: در فرض س كه محتمل است چرم مصنوعى باشد محكومبه طهارت است و نماز در آنها اشكال ندارد.


سئوال:در صورتى كه ملافه، لباس و يا وسايل پزشكى كه همراه بيمار است، نجس و يااحتمال نجاست داده شود و تعويض آن براى بيمار غير ممكن و يا مشكل باشد، نماز خواندن در آنها چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض س نماز خواندن با آنها، اشكالى ندارد و صحيح است.


سئوال:بيمارى كه مبتلا به خونريزى درزير پوست مى باشد، گاهى به علل گوناگون، خون از روى پوست جريان پيدا مى كند، تكليفنماز و طهارات ثلاث در حال خونريزى چيست؟
جواب: خونريزى مزبورمانع از صحّت نماز نيست و طهارات را در حالى انجام دهد كه خونريزى نباشد و در صورتوقوع تكرار كند.


سئوال :نماز خواندن باكراوات چه حكمى دارد؟
جواب: كراوات مربوط به مسيحى ها و شعار آنهااست لذا بهتر است مسلمانان از آن اجتناب كنند. گرچه با شيوع آن در بين مسلمانان ازآن جنبه خارج شده است و لذا نماز خواندن با آن فعلا اشكالى ندارد.


سئوال:دندان طلا براى زينت حلال استيا حرام؟
جواب: زينت كردن مرد به طلا مطلقاً حرام و نماز با آنباطل است.


سئوال:آيا استفاده از روكش طلابراى دندانها در مورد مردان اشكال دارد يا نه؟ و نماز چنين اشخاصى چه حكمى دارد؟
جواب: اگر براى اصلاح دندان باشد ـ نه براى زينت ـ مانعى ندارد.


سئوال :آيا استفاده از حلقه پلاتينبر مرد حرام است؟ و آيا نماز با آن صحيح است؟
جواب: اگر پلاتين فلز ديگرى غير از طلا محسوب مى شود يا طلا بودن آن مشكوك است استعمال آن مانعىندارد و نماز با آن صحيح است ولى چنانچه از جنس طلا باشد استعمال آن براى مرد حرامو مبطل نماز است.


سئوال :آيا نمازخواندن باچادرهاى بدن نما صحيح است؟
جواب: اگر چادر نازك و بدن نما باشدنماز با آن باطل است. مگر اينكه زير چادر لباسهاى ديگرى پوشيده باشد كه ستر صلاتى موجود و حاصل باشد.


سئوال :بطورىكه مشهود است بسيارى از خانواده ها براساس يك سنّت غلط به دامادهاى خود انگشترِ طلايا ساعت طلا يا گردنبند طلا يا صليب هديه مى دهند و آنها نيز از آن استفادهمى كنند، بفرماييد ساختن اين چيزها و هديه دادن آنها چه صورت دارد؟
جواب: استفاده مردان از انگشتر طلا و ديگر زيور آلات طلا حرام و نماز با آنباطل است و ساختن آنها چنانچه استفاده از آنها مشترك بين زن و مرد نباشد و همين طورخريد و فروش و هديه دادن آنها حرام مى باشد.


سئوال :اگر مادر، بچه خودرا كه بدن او نجس است در حال نماز در آغوش بگيرد آيا نمازش اشكال پيدامى كند؟
جواب: اگر همراه بچه عين نجاست نباشد و يا همراه او لباس متنجسى كه به تنهايى بتوان با آن ستر عورت كرد نباشد مانعى ندارد.
سئوال 260:آيا نجس بودن دست يا پاىمصنوعى خللى به نماز وارد مى كند؟
جواب: مانعى ندارد.


سئوال :پدر اينجانب خمس نمى دهد، آيا مى توانم در خانه و روى فرشاو نماز بخوانم؟
جواب: اگر علم به تعلق خمس به زمين خانه يا فرشنداريد، نماز خواندن اشكالى ندارد.


سئوال :شخصى است كه تابحال خمس نداده و حاضر به پرداخت خمس هم نيست، آيا جايز استبه خانه او وارد شويم و روى فرش منزلش نماز بخوانيم يا وضو و غسل در خانه اش انجامدهيم؟
جواب: وارد شدن بر او براى صله رحم و ارشاد و امر به معروفبى اشكال است و اگر يقين به بودن خمس در منزل و فرش و زندگى او نباشد نماز در آنمانع ندارد و آب هم اگرمباح باشد وضو و غسل با آن صحيح است.

 
سئوال :زنى كه از وظايف لازم زناشويى سرپيچى مى كند و ناشزه شده به طورى كه طبقدستور شرع حق نفقه و لباس و مسكن ندارد در صورتى كه در خانه شوهر يا با لباسى كهشوهر در اختيار او گذاشته است نماز بخواند آيا نمازش صحيح است؟
جواب: در فرض س اگر شوهر راضى نباشد نمازش باطلاست.

 
سئوال : منزل موروثى متعلق به چند وارثاست، آيا نمازخواندن بعضى از ورثه در آن خانه بدون رضايت ساير ورثه صحيحاست
جواب: به طور كلى در خانه و ملكى كه مشترك است اگر بعضى ازشريكها بخواهند نماز بخوانند يا تصرف ديگرى بكنند بدون اجازه ساير شركا جايز نيست ونماز در آن باطل است.


سئوال : برادرانم سهمالارث من و ديگر خواهرانم را نداده و تمام خانه را تصرف كرده در آن نشسته اند باآنكه ما راضى نيستيم، نمازخواندن آنها در خانه صحيح است يا نه؟
جواب: تصرف و نماز خواندن در مال مشترك بدون رضايت شريكهاى ديگر جايز نيستو نماز در آن باطل است .


سئوال :آيا نمازخواندن در قبرستان جايز است؟
جواب: مانعى ندارد اگرچه كراهتدارد.


سئوال : آيا نماز خواندن درنمازخانه هاى اماكن عمومى و يا دولتى جايز است؟
جواب: جايزاست.


سئوال :آيا خواندن، روى تخت بيمارستانصحيح مى باشد يا نه؟
جواب: در صورتى كه تخت بى حركت و محل سجدهثابت و آرام باشد نماز خواندن روى آن اشكالى ندارد.


سئوال :مدتى در زمينهايى كه توسط طاغوت از مالكين اصلى بهكشاورزان داده شده بود بدون توجه در آنها نماز خوانده ام حال متوجه شده ام، نمازهاىگذشته ام چه صورتى دارد؟
جواب: اگر به كلّى غافلاز حكم مسأله بوده ايد نمازهاى گذشته صحيح است و قضا ندارد، ولى فعلا كه ملتفت شده ايد بايد مراعات كنيد و احراز اباحه مكان نماز را بكنيد. بلى چون در زمان حضرتامام خمينى (رحمه الله) به عنوان حكم ثانوى مالكيت زمينهاى فوق نسبت به كشاورزانپذيرفته شده است نمازهايى كه بعد از آن خوانده شده صحيح است.


سئوال : نماز خواندن بر سجّاده يا قاليچه هايى كه بر آنها آياتقرآن نوشته شده است چه صورتى دارد، در حالى كه در موقع نشستن و به سجده رفتن آياتقرآن زير پا قرار مى گيرند؟
جواب: اگر شخص متوجه است و از روىبى اعتنايى آن را زير پا قرار مى دهد، هتك حرمت قرآن است و جايز نيست. علاوه براين، نماز هم اشكال دارد .


سئوال : :آيا نمازخواندن در محلّى كه صداى موسيقى بلند است صحيح است؟
جواب: نمازخواندن در محلى كه آلات لهو و لعب مانند تار و غيره استعمال مى كنند و نمازگزارمى شنود محل اشكال است و اگر بعد از شروع در نماز صداى موسيقى مهيج كه مناسب مجالسلهو و لعب است بگوش برسد و گوش ندهد نماز صحيح است. ولى اگر قبل از شروع به نماز ازمحل ديگر صدا به گوش برسد در صورت امكان نماز را جاى ديگر بخواند.


سئوال : اينجانب وارد منزل دوستم شدم و براى نماز از قبله سؤال كردم و او جهتى رامعين كرد و من توجه نداشتم كه بايد يقين به قبله داشته باشم و نماز را خواندم،اكنون نماز چه صورتى دارد و بعدها اگر چنين پيشامدى كرد چه وظيفه اى دارم؟
جواب: اگر از گفته صاحب منزل اطمينان پيدا كرده ايد نمازتان صحيح است، مگر اينكه علم به خلاف پيدا كنيد وبطور كلى در صورت قدرت، واجب است علم به قبله تحصيل كنيد و با عدم قدرت و تنگى وقت نماز، به ظنّ قوى اكتفا كنيد و اگر از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كنيد ولى بتوانيد از راه ديگر مثل قبله نما و غيره گمان قوى ترى پيدا كنيد، نبايد به حرفصاحب خانه اكتفا كنيد.


سئوال :نماز خواندن روى تختى كه جهت قبله آن مخالف بوده و امكان تغيير آن مشكل است، چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض س هرمقدار كه ممكن است به سمت قبله نمازبخوانند، ولى اگر نماز را به سمتى بخواند كه نگويند رو به قبله نماز خوانده بايدبعداً نماز را رو به قبله اعاده يا قضا كند.


سئوال:اگر بيمار به جهت خوف ضرر نماز را در جهت خلاف قبله بخواند و بعد از اتمام نماز متوجه شود خوف او بى مورد بوده است، تكليف او چيست؟
جواب:بايد اعاده كند.


سئوال : چنانچه براى بيمار،خواندن نماز به سوى قبله امكان نداشته باشد، آيا جهات ديگر، برايش يكسان است؟
جواب: در فرض سؤال به هرجهتى كه به قبله نزديكتر است نمازبخواند. در هرحال، نمازهايى را كه به سوى قبله نخوانده است بايد اعاده و قضاكند.


سئوال:در اثر بيمارى سر شخصى بطوركامل معكوس شده و صورتش به پشت برگشته است وظيفه او در نماز چيست؟
جواب: بايد صورتش به طرف قبله باشد و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد به گونه اى كه صورتش را از قبله برنگردد.

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۳ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله العظمی جوادی آملی

س : آيا خواندن در تشهد نماز الشهادة الثالثة المقدسه يعني «أشهد أنّ عليّاً اميرالمؤمنين(ع) وليّ‌الله واولاده المعصومين حجج الله» جايز است يا جايز نيست آيا مبطل نماز است يا مبطل نماز نيست؟ آيا خواندن در ركوع و سجود و قنوتِ نماز «الحمد لله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية علي‌بن‌ابي‌طالب» جايز است يا جايز نيست آيا مبطل نماز است يا مبطل نماز نيست؟


ج: اهل‌بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) عِدْل قرآن و حكم و حجّت بالغهٴ الهي‌ند. از شهادت سوم در نماز جدّاً پرهيز شود. درخواست ادامهٴ تولّي آن ذوات مقدّس در قنوت و مانند آن ...


س : آيا افزودنِ شهادت بر ولايت علي (ع) در تشهد نماز، به قصد رجاء جايز است؟


ج: در امامت و ولايت اميرِ مؤمنان (ع) ترديدي نيست، ولي در تشهد نماز گفته نشود.

س : نظر حضرت‌عالى درباره‌ي افزودن اين شهادت (أشهد أنّ فاطمة الزّهراء عصمة الله الكبري ‏و حجّة الله على الحجج) به قصد ثواب و رجاء، در فصول اذان و اقامه، پس از شهادت به ‏ولايتِ اميرِ مؤمنان (عليه السّلام) چيست؟


ج: الف) هيچ ترديدى در عصمت حضرت فاطمه زهرا (عليها السّلام) نيست.‏ ب) هيچ شكّى در حجّت الهى بودن آن حضرت نيست.‏ ج) شهادت مزبور در خارج اذان و اقامه گفته شود؛ نه در فصول آن‌ها.س: آيا افزودنِ شهادت بر ولايت علي (ع) در تشهد نماز، به قصد رجاء جايز است؟


ج: در امامت و ولايت اميرِ مؤمنان (ع) ترديدي نيست، ولي در تشهد نماز گفته نشود. ‏


س: آيا مسح سي‌دي‌هاي قرآني نيز مستلزم داشتن وضو است يا خير؟


ج: مسح سي‌دي‌هاي قرآن بدون وضو حرام نيست.


س: در نماز آيا جوهر خودكارهاي معمولي مانع از آب وضو مي‌شود يا خير؟


ج: اگر جِرم جوهر مانع رسيدن آب وضو به محلّي كه بايد شسته شود باشد وضو صحيح نيست و اگر جِرم آن برطرف شده فقط رنگ آن باقي باشد وضو صحيح است.


س:به فتواي حضرتعالي، در ايام [ليالي] مقمره، با شنيدن اذان از صدا و سيما، اقامه نماز صبح جايز است يا نه؟ زيرا حضرت امام بر اين نظر بودند كه بايستي حدود 15 دقيقه از اذان صبح بگذرد سپس نماز اقامه شود؟


ج: ليالي مُقمره با شب‌هاي ديگر تفاوتي ندارد.س: نظر حضرتعالي درباره نماز استداره [ در مسجد الحرام] كدام است؟ آيا در چنين شرايطي ما مجاز به خواندن نماز بر جماعت هستيم؟


ج: نماز استداره در صورت عدم تقدم مأموم به امام صحيح است.


س: حکم فراگيري علم تجويد به طور کامل در مورد قرائت قرآن و به طور خاص در مورد قرائت نماز چه مي باشد؟


ج: 1- فراگيري قرائت صحيح براي نماز لازم است. 2- رعايت برخي از قواعد تجويد در نماز لازم نيست. 3- رعايت قواعد تجويد در قرائت قرآن خوب است.


س: شخصى ناخواسته و به خاطر پرش حنجره كلمه‌اى از قرائتش را جهراً (با صداى بلند) مىخواند در حالي ‏كه مى بايست بدون جهر بخواند، حال بايد آن را تكرار كند يا نه؟


ج: احوط تكرار است.‏

س: رعايت نكردن صحيح بعض مستحباب نماز (مثلاً بالا بردن صحيح دست در تكبير) چه حكمى دارد؟


ج: اشكال ندارد.‏


س: ماهيت قيام متصل به ركوع چيست؟ آيا وجودى جدا از قيام هنگام قرائت دارد؟


ج: قيام متصل به ركوع مانند قيام در حال تكبيرة الاحرام ركن است و قيام در حال قرائت واجب غير ركنى است.‏


س: در صورت جدايى قيام هنگام قرائت از قيام متصل به ركوع معناي اتصال چيست؟


ج: معناي اتصال آنست كه ركوع بعد از قيام باشد و بين قيام قبلي و ركوع بعدي حالتى غير از قيام فاصله نشود.‏


س: در صورتى كه هنوز ذكر قنوت تمام نشده، دستش را حركت دهد يا پايين آورد و يا قبل از بالا بردن شروع ‏به قنوت خواندن كند، نمازش چه حكمى دارد؟

ج: اشكال ندارد.‏


س: آيا حكم كلّى براى جاهل و ناسىِ احكام نماز وجود دارد؟


ج: براى نسيان موضوع يا حكم، جهل به موضوع يا حكم در صورت قصور (در غير ركن) حكم كلى ثابت است. ‏در خصوص جهر و اخفات و در اتمام به جاى قصر جاهل مقصّر هم معذور است و حكم عام در همه موارد عفو و ‏عذر است.‏


س: بعد از نمازي كه سجده سهو در آن واجب شده است بجا آوردن سجده سهو، براى آن نماز مقدم است يا ‏سجده به خاطر سهو نمازهاى گذشته؟


ج: انجام سجده سهو فورى است ترتيب واجب نيست اولى تقديم سجدهٔ سهو نمازى است كه به آن اشتغال ‏داشت.‏

س: اگر در سجده سهو، اشتباهاً ذكرى ديگر بگويد، حكمش چيست؟


ج: سجده سهو باطل نمىشود.‏

س: آيا گفتن ذكرهاى مستحبى كه معمول هستند در نماز استيجارى واجب است يا خير؟


ج: قول يا فعل مستحب اگر صريحاً در عقد اجاره قيد شود يا مورد انصراف عقد باشد رعايت آن لازم است وگرنه ‏لازم نيست

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۳ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی


س: سخن گفتن در اثناء اذان و اقامه چه صورت دارد؟


پ: سخن نگفتن در اثناء اذان و اقامه مستحب است.


س: هنگامي كه وقت اذان به افق شهر از راديو يا تلويزيون اعلام مي‎شود، مي‎توان نماز خواند يا بايد صبر كرد تا اذان راديو يا مسجد تمام شود؟


پ: ملاكِ شروعِ به نماز، داخل شدن وقت است. پس اگر از اذان راديو و تلويزيون يا مسجد اطمينان به دخول وقت پيدا شود، مي‎توان پيش از تمام شدن اذان، نماز را خواند؛ هر چند مقداري تأخير براي رعايت احتياط، خصوصاً در اذان صبح، مطلوب است.س: هنگام صبح اگر شك كنيم كه آفتاب طلوع كرده يا نه، بايد نماز را به نيت ادا بخوانيم يا قضا؟


پ: مي‎توانيد به نيّت ادا بخوانيد و مي‎توانيد به قصد مافي‎الذمه بجا آوريد، به اين معني كه اگر قضا شده باشد، قضا و اگر آفتاب طلوع نكرده، ادا باشد.


س: اگر بعد از نماز شك كنيم وضو داشته‎ايم يا نه، نماز چه حكمي دارد؟


پ: نماز صحيح است و به شك در وضو بعد از نماز اعتنا نكنيد.


س: فرو بردن ريزه‎هاي غذا كه در بين دندان‎ها است، در حال نماز چه صورت دارد؟


پ: اشكال ندارد.


س: اگر دستمال يا چيز نجس ديگري همراه نمازگزار باشد، چه حكمي دارد؟


پ: بودن اشيايي مانند دستمال كوچك، كليد، چاقو و پول نجس به همراه نماز گزار، در صورتي كه نجاست آن به بدن و لباس سرايت نكند، اشكال ندارد.س: استفاده از زنجير، انگشتر و حلقه نامزدي طلا براي مردان چه صورت دارد؟


پ:زينت به طلا براي مرد در هر حال حرام است و نماز با آن باطل است.س:اگر با لباسي كه مقداري خون دارد نماز بخواند، حكمش چيست؟


پ:اگر مقدار خون، كم‎تر از درهم ]تقريباً به اندازه سكه دو ريالي[ باشد، نماز صحيح است؛ جز خون‎هاي سه گانه خانم‎ها و خون كافر و سگ و خوك، كه حتّي با كم‎تر از درهم آن هم نمي‎توان نماز خواند.


س:اگر لباس كسي كه مشغول نماز است خوني باشد، واجب است به او اطلاع دهيم؟


پ:تذكر دادن لازم نيست و نماز او با عدم اطلاع صحيح است. ولي اگر نمازگزار حكم شرعي بطلان نماز با خون بيش‎تر از درهم را نمي‎داند،از باب ارشاد جاهل لازم است حكم شرعي مسأله براي او بيان شود.


س:نماز خواندن با مانتو و روسري چه صورت دارد؟


پ:اگر شرايط لباس نمازگزار در آن رعايت شود و مقداري از صورت كه شستن آن در وضو واجب نيست و زير چانه و دست‎ها از مچ به بالا و موي سر كاملا پوشيده باشد، اشكال ندارد؛ هر چند نماز با چادر براي رعايت پوشش در نماز آسان‎تر و بهتر است.


س: آيا نماز خواندن روي تخت جايز است؟


پ: اگر هنگام نماز، تخت، حركت زيادي نداشته باشد و بدن روي آن آرام گيرد، نماز صحيح است.


س :در نماز جمعه از روزنامه‎اي كه اسم خدا در آن نوشته شده است به عنوان زير انداز استفاده مي‎كنيم، اشكال دارد؟


پ: نشستن و ايستادن روي چيزي كه اسم خدا در آن نوشته شده است، حرام است و نبايد روي آن نماز خواند.

س: اگر كسي به اين مسأله توجه نداشته كه بسم ‎الله ‎الرحمن الرحيم را در نماز بايد به قصد همان سوره‎اي كه مي‎خواهد بخواند بگويد، معمولا اول بسم الله را مي‎گفته و سپس سوره را در ذهن تعيين مي‎كرده است، آيا بايد نمازهايي كه تاكنون خوانده قضا كند؟


پ: در مورد س، نمازهايي كه قبلا خوانده قضا ندارد؛ ولي بايد در نمازهاي بعد رعايت كند و بسم الله... را به قصد همان سوره‎اي كه مي‎خواهد بخواند، تلاوت كند.


س: اگر اشتباهاً سوره را قبل از حمد بخوانيم، سجده سهو واجب مي‎شود؟


پ: خير، سجده سهو واجب نمي‎شود، البته بايد پس از قرائت حمد، مجدداً سوره كاملي خوانده شود.


س: در نماز بجاي سوره قل هو اللّه احد مي‎توانيم يك سوره ديگر از قرآن بخوانيم اما چهار سوره است كه خواندن هر يك از آن‎ها به تنهايي كافي نيست بلكه بايد با سوره ديگري خوانده شود. آن چهار سوره كدامند و چگونه بايد خوانده شوند؟


پ: در نماز بجاي قل هو الله احد... خواندن هر يك از چهار سوره «انشراح»، «والضحي»، «فيل» و «ايلاف» به تنهائي كفايت نمي‎كند، بلكه دو سوره والضحي و الم‎نشرح، و هم چنين دو سوره فيل و ايلاف در نماز، هر كدام يك سوره حساب مي‎شوند.


س: در ركوع نماز بايد دست‎ها روي زانو باشد يا اگر بالاتر از زانو هم گذاشته شود، اشكال ندارد؟


پ: اگر به مقداري كه بتواند دست را بر زانو بگذارد خم شود كافي است، و دست گذاشتن بر روي زانو در حال ركوع واجب نيست. و اگر بدن در حال ذكر ركوع، آرامش داشته باشد، مي‎توان دست‎ها را رها كرد؛ اما مستحب است مردها كف دست‎ها را روي استخوان زانو بگذارند و خانم‎ها بالاي زانو قرار دهند.


س: كسي كه با سرعت به سجده مي‎رود اگر سرش بيش از يك بار به مهر بخورد حكمش چيست؟


پ: در مواردي كه سر بدون اختيار از محل سجده برمي‎گردد و دوباره بدون اختيار به محل سجده مي‎رسد، يك سجده محسوب مي‎شود و نماز صحيح است؛ اما اگر مي‎تواند بعد از برگشتن سر از محل سجده از فرود دوباره آن به مُهر جلوگيري كند؛ بايد از برگشتن سر به سجده خودداري كند و آن رايك سجده به حساب آورد (حتّي اگر ذكرسجده را نگفته باشد) و بعد از نشستن، دوباره به سجده برود و آن را سجده دوم خودحساب كند.


س: اگر در حال خواندن نماز، بچه‎اي مهر را بردارد، چه بايد كرد؟


پ: اگر چيزي كه سجده بر آن صحيح است در دسترس او باشد، بايد برهمان سجده كند؛ و گر نه ـ اگر وقت وسعت دارد ـ نماز را بشكند و دوباره با چيزي كه مي‎توان بر آن سجده كرد، نماز بخواند. امّا اگر وقت تنگ است و نماز قضا مي‎شود، بايد به لباس خود سجده كند؛ و اگر آن هم ممكن نبود، به پشت دست سجده كند.


س: اگر هنگام گذاشتن پيشاني روي مهر نماز، قسمتي از موي سر يا چادر بين پيشاني و مُهر حائل شود، وظيفه چيست؟


پ: بايد به طوري كه پيشاني از روي مهر بلند نشود و سجده زياد نگردد، مو يا چادر را كنار بزنند و بعد از استقرار پيشاني روي مهر، ذكر سجده را بگويند. البتّه اگر پيشاني به مقداري كه در سجده لازم است، روي مهر باشد، كنار زدن چادر يا مو از پيشاني لازم نيست.


س: آيا براي انجام سجده واجب قرآن، رعايت حجاب براي خانم‎ها لازم است يا خير؟


پ: در سجده واجب قرآن، اگر مواضع هفتگانه سجود بر زمين باشد و پيشاني بر مُهر يا چيزي كه سجده بر آن صحيح است قرار گيرد، كافي است و رعايت حجاب و روبه قبله بودن و وضو داشتن لازم نيست.


س: اگر كسي آيه سجده را از ذهن بگذراند ولي بر زبان نياورد، ‎مثلاً ‎از ‎روي ‎قرآن ‎نگاه ‎كند، ‎آيا ‎سجده ‎بر ‎او ‎واجب ‎مي‎شود؟


پ: صرف خطور در ذهن موجب وجوب سجده نمي‎شود.


س: آيا در سجده‎هاي مستحب هم، بايد شرايط سجده واجب رعايت شود؟


پ: در سجده‎هاي مستحب، مثل سجده شكر، رعايت شرايط سجده واجب لازم نيست.


س: آيا قنوت را مي‎توان به زبان فارسي خواند؟


پ: دعا به غير عربي در قنوت اشكال ندارد.


س: آيا ترك قنوت اشكالي دارد؟


پ: قنوت مستحب است وترك آن سهواً ياعمداً مبطل نماز نيست.


س: آيا چرخاندن انگشتر و نگاه به نگين در حال قنوت استحباب دارد؟


پ: انگشتر عقيق به دست كردن براي نماز و نيز نگاه كردن به كف دست در قنوت استحباب دارد؛ (بحار، ج 85، ص‎195) ولي براي استحباب چرخانيدن انگشتر و نگاه به آن دليلي نيافتيم

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۲ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله سیستانی

سؤال: مسافرت به كره ماه جهات قبله را براى اداى نماز چگونه تشخيص بدهيم ؟
پاسخ: شخص مزبور نماز را به طرف زمين مى خواند .


سؤال: من قبله نما خريدم قبله را سمت دستشويى نشان مى دهد . حالا اشكالى ندارد كه ما در دستشويى به سمت قبله مى نشينيم ؟
پاسخ: بنا بر احتياط واجب شخص در حال قضاء حاجت نبايد رو به قبله يا پشت به قبله باشد .


سؤال: نماز در هواپيمائى كه وسيله اى نباشد تا قبله را بفهمى چه حكمى دارد؟
پاسخ: مى تواند از مهماندار بپرسد و اگر يقين حاصل شد بهرطرف كه گمان مى رود نماز بخواند و اگر گمان هم حاصل نشد به يك طرف نماز بخواند.


سؤال: من در آلمان هستم و متأسفانه نمى دانم جهت قبله كدام طرف است؟ تكليف من چيست؟
پاسخ: اگر مسجدى در آنجا هست از روى محراب آن مى توانيد قبله را تشخيص دهيد و همچنين مى توانيد از قبله نما استفاده كنيد.


سؤال: من 5 ماه نماز را با 35 درجه اختلاف به جا آوردم تکلیف چیست؟
پاسخ: نمازهایی که خوانده اید صحیح است .


سؤال: دستشوئی که پشت به قبله هست چه حکمی دارد ؟
پاسخ: به احتياط واجب جلوی بدن يعنی شکم و سينه از پشت به قبله منحرف سازد .


سؤال: آيا زنان بايد در هنگام نماز، جوراب بپوشند؟
پاسخ: لازم نيست.


سؤال: اگر با لباسی كه به آن عطر يا ادكلن زده باشيم نماز بخوانيم چه حكمی دارد؟ همچنين به بدن عطر يا ادكلن زده باشيم چه حكمی برای نماز خواندن دارد ؟
پاسخ: اشكالی ندارد .


سؤال: آيا خانمها با لباس تنگ مى توانند نماز بخوانند البته نامحرمى او را نبيند ؟
پاسخ: مى تواند .


سؤال: نماز خواندن با آستين كوتاه چه حكمى دارد ؟
پاسخ: نماز صحيح است .


سؤال: آیا در مورد شرایط لباس نماز گزار ، پر پرنده حرام گوشت هم حکم مو را دارد ؟
پاسخ: مانعي ندارد .


سؤال: موی گربه نجس بوده و نماز ندارد آیا این موضوع صحت دارد؟
پاسخ: موی گربه نجس نیست و اگر به بدن یا لباس چسبیده باشد نماز را باطل نمیکند.


سؤال: اندازه شلوار و پیراهن نمازگذار چقدر باید باشد این سئوال در هنگام وضو چطور ؟
پاسخ: در نماز باید عورت پوشیده باشد و بیش از آن لازم نیست گر چه بهتر است از ناف تا زانو پوشیده باشد ودر وضو هیچ ساتری لازم نیست .


سؤال: ایا پوشیدن شورت برای مقلدین شما در نماز اجباری است ؟
پاسخ: پوشیدن ان لازم نیست و میتواند به لباس دیگری که پوشیده است اکتفا کند.


سؤال: در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن یخواهد نماز بخواند که هیچ نا محرمی وجود ندارد آیا برای نماز نیاز به حجآب دارد؟ در صورت بله دلیل انرا بفرمایید؟
پاسخ: پوشش در هنگام نماز (ولو نامحرمی نباشد) لازم است.


سؤال: به اقتضای شغلم که پرستاری است آستين لباسم تا آرنج می پوشاند چهارده ساعت در شيفت کار می کنم لطفا بگوييد آيا می توانم با همين لباسم ( يونيفرم) نماز بخوانم؟
پاسخ: پوشاندن دستها تا مچ در نماز لازم است.


سؤال: آيا مى توان با شورت آغشته به مذى نماز خواند؟
پاسخ: مانعى ندارد.


سؤال: نماز خواندن با لباسهايی که به آن خمس گرفته بود و ما نمی دانستيم به آن خمس گرفته آيا بايد قضا کنيم ؟
پاسخ: در اين صورت نماز صحيح است


سؤال: نماز مغرب و عشا چه موقع قضا میشود؟
پاسخ: وقت ان دو تا نصفه شب است و در فرد مضطر مثل شخصی که فراموش کرده است نماز بخواند یا حائض بوده است تا طلوع فجر ادامه دارد.


سؤال: تا چه ساعتی می توان نماز عشاء را به جا آورد ؟
پاسخ: تا نصف شب ادامه دارد در صورت اضطرار تا اذان صبح ادامه دارد.


سؤال: وقت فضیلت نماز عصر و نماز عشاء را بیان فرمائید؟
پاسخ: وقت فضیلت نماز عصر از هنگامی است که سایه شاخص برسد و تا رسیدن به شش هفتم ادامه دارد و وقت فضیلت نماز عشاء با رفتن شفق شروع می شود و تا شب به یک سوم برسد ادامه دارد .


سؤال: حد زمان شرعی نماز عصر غروب آفتاب است یا اذان مغرب ؟
پاسخ: به احتیاط واجب نباید نماز ظهر و عصر را تا غروب آفتاب به تاخیر انداخت بلی در صورت شک در سقوط قرص آفتاب و احتمال اختفای آن پشت ساختمان ها و مانند آن جایز است نماز را قبل از زوال حمر مشرقیه به تاخیر انداخت .


سؤال: تعیین وقت نماز در قطب شمال یا قطب جنوب چگونه است ؟
پاسخ: اگر شخص در مکانی باشد که مدت شبانه روز انجا بیشتر از 24 ساعت باشد به احتیاط واجب نماز های خود را طبق اقرب مکانی که شبانه روز انجا 24 ساعت است بجا می اورد.


سؤال: اگر نماز مغرب وعشا از نیمه شب بگذرد بخوانیم چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر مضطر نباشد از نصف شب بیاورد و در صورت اضطرار تا اذان صبح وقت دارد.


سؤال: وقت شرعی نماز صبح را بیان کنید ؟
پاسخ: از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید .


سؤال: آیا با پنهان شدن قرص خورشید می توان افطار نمود و نماز مغرب را خواند؟
پاسخ: به احتیاط واجب تا ذهاب حمره مشرقیه صبر کند .


سؤال: ميتوان به خاطر عزاداری امام حسين (ع) نماز اول وقت را به تأخير انداخت؟
پاسخ: بهتر است که نماز را در اول وقت آن انجام داد.


سؤال: مى خواستم وقت قضا شدن نماز مغرب و عشا را بدانم؟
پاسخ: وقت آن در صورت اختيار تا نيمه شب و در حالت اضطرار تا اذان صبح ادامه دارد .


سؤال: اگر نماز مغرب و عشا از نيمه شب بگذرد چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر مضطر نباشد از نصف شب بياورد و در صورت اضطرار تا اذان صبح وقت دارد.


سؤال: نظر حضرتعالی درباره اينکه نماز در وقت مخصوص به خود بخوانند ثواب بيشتری دارد چيست ؟ لطفا وقت مخصوص نماز عصر وعشا را بيان کنيد ؟
پاسخ: خواندن فريضه در وقت فضيلت آن بلکه در اول وقت فضيلت بهتر است .


سؤال: چگونه نيمه شب را بشناسيم آيا ساعت دوازده و نيم چنانكه در ميان مردم شايع است می تواند علامتی باشد؟
پاسخ: نصف شب همان نيمه ساعات ما بين غروب تا طلوع فجر است پس اگر آفتاب مثلاً در ساعت هفت عصر غروب كند و طلوع فجر در رأس ساعت چهار باشد ساعت يازده و نيم شب، نصف شب خواهد بود و اين قاعده كلی است هر چند كه با اختلاف زمان و مكان فرق می كند.


سؤال: آيا اذانى كه از صدا وسيما پخش مى شود براى ما كافى است در علم به دخول وقت يا نه؟
پاسخ: بايد اطمينان به دخول وقت پيدا كنيد.


سؤال: آيا در روز جمعه ممكن است اذان ظهر 15 دقيقه قبل از دخول وقت شروع شود؟ بخاطر اينكه در خطبه جمعه زياد وقت حاصل شود؟
پاسخ: اذان باید در اول وقت گفته مى شود نه قبل از دخول وقت.


سؤال: حكم اذان و اقامه چيست؟ كدام يك واجب است؟
پاسخ: هر دوی آنها مستحب مؤكد است.


سؤال: اگر بين دو نماز به اندازه ده دقيقه (دعا خواندن) فاصله بيفتد، آيا اذان نماز دوم باز هم ساقط است؟ و اگر كسى اذان دوم را در اين شرايط مى گويد حكم نماز او چيست؟
پاسخ: ساقط است، به هر حال به نمازش ضررى نمى زند.


سؤال: خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت بر قرار است برای ماموم یا کسی که می خواهد نماز خود را فرادی بخواند به عنوان یک عمل مستحبی لازم است ؟
پاسخ: اذان و اقامه در چنین مواردی ساقط است .


سؤال: در نمازهاى پنج گانه چند بار الله اكبر ميگوئيم؟
پاسخ: تكبير واجب همان تكبيرة الاحرام است كه دراول نمازگفته ميشود و تكبيرهاى ديگر مستحب است.


سؤال: درچه صورت بالا بردن دست موقع تکبیر الاحرام نماز را باطل میکند؟
پاسخ: در هیچ مورد نماز باطل نمیشود.


سؤال: هنگام قرائت نماز آيا نازك تلفظ كردن كلمه الله اگر پيش از آن لام مكسور آمده باشد مانند الحمد لله واجب است؟ درشت تلفظ كردن الله در تكبيرة الاحرام ابتداى نماز چطور؟
پاسخ: هر دو جايز است.


سؤال: من حدود يك سال و نيم است كه بالغ شده ام. حدود سه ماه هم هست كه مرجع تقليد دارم. در مدت اين يكسال و نيم يكى از معلمان مدرسه مان مى گفت: اگر نماز را با تلفظ صحيح عربى نخوانيد اشكال ندارد (البته من نظر برخى مراجع كه بايد نماز را با تلفظ صحيح خواند مى دانستم اما نظر شما را نمى دانستم) و من به گفته معلم قرآنمان استناد كردم و حدود شش يا هفت ماه را با تلفظ معمولى خواندم. شش هفت ماه قبلى اش هم اصلاً نمى دانستم تلفظ صحيح مهم است يا نه. حال مى خواستم بدانم تكليف من چيست؟
پاسخ: قرائت بايد صحيح باشد و اگر به گفته معلم اعتماد پيدا كرديد نمازهاى گذشته را لازم نيست قضا كنيد.


سؤال: آيا خواندن دعا به زبان فارسى يا به هر زبان ديگر غير از عربى در قنوت نمازهاى واجب جايز است؟
پاسخ: جايز است.


سؤال: مى خواستم بدانم مى شود در نماز به جاى سوره توحيد سوره حمد را خواند ؟
پاسخ: نمى شود .


سؤال: آيا مرد بايد نمازش را بلند بخواند ؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب در نمازهاى صبح ومغرب و عشا .


سؤال: آيا نماز را بايد با تلفظ صحيح عربى خواند؟
پاسخ: نماز را بايد با تلفظ عربى صحيح خواند.


سؤال: اگر نامحرم صداى زن را در حين قرائت حمد وسوره بشنود براى زن اشكالى دارد يا خير؟
پاسخ: اشكالى ندارد.


سؤال: امام جماعت مسجد به خاطر لهجه داشتن مِن بابِ مثال كلمه يوم را يووم مى خوانند آيا من كه لهجه عربى و قرائت صحيح دارم مى توانم پشت سر ايشان نماز بخوانم؟
پاسخ: عدالت و صحت قرائت امام بايد احراز شود.


سؤال: از نظر حضرت عالى اخفاء در تلفظ حروف در قرائت قرآن مجيد چه حكمى دارد و آيا رعايت آن قرائت در نماز لازم است ؟
پاسخ: اين ادغام است و اشكال ندارد . اگر مقتضاى قواعد تجويد باشد صحيح است ولى در نماز رعايت قواعد لازم نيست و كافى است قرائت صحيح باشد .


سؤال: اخفاء در تجويد قرآن چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اگر سبب تغيير كلمه نشود مانعى ندارد .


سؤال: آيا تلاوت قرآن توسط خانمها نزد آقايان جايز است ؟
پاسخ: اگر به كيفيتى باشد كه نوعاً تهييج باشد جايز نيست .


سؤال: شخصى نماز مى خواند و شخص ديگرى با آواز بلند قرآن مى خواند, اگر نمازهاى آن شخص جهرى باشد يا اخفاتى هر دو چه وظيفه اى دارند ؟
پاسخ: شخصى كه قرآن مى خواند مناسب نيست كه با بلند خواندن حواس نمازگزار را پرت كند و شخص نمازگزار هم به وظيفه خود كه جهر يا اخفات باشد عمل كند .


سؤال: حكم تلاوت و شنيدن قرآن هنگام استحمام چيست ؟
پاسخ: مانعى ندارد .


سؤال: آيا سوره (قريش) و (فيل) با هم يك سوره حساب مى شوند ؟ و آيا سوره (الم نشرح) و (ضحى) يك سوره حساب مى شوند ؟
پاسخ: به احتياط واجب در نماز به يكى از آنها اكتفاء نبايد بكند و هر دو سوره را بخواند .


سؤال: آیا می شود در نماز به هنگام قرائت ، برخی از حروف را بدون دلیل « مد» دارد ؟
پاسخ: مدّ مختصر اشکال ندارد .


سؤال: اگر به قرائت توجه کنم متوجه معنی نمازم نمی شوم و تمام توجهم معطوف به تلفظ می شود نه نماز حال کدامیک مهم تر است توجه به نماز یا قرائت ؟ چاره چیست؟
پاسخ: باید قراءت را صحیح بخوانید ولی وسوسه نکنید.


سؤال: آیا خواندن حمد و سوره نماز های مغرب و عشاء با صدای آرام جایز است ؟
پاسخ: به احتیاط واجب باید به نحو جهر خوانده شود .

 
سؤال: اگر در حمد و سوره نماز بین تلفظ حرف س یا ص با ط با ت فرقی نباشد آیا نماز ما مشکلی دارد؟
پاسخ: باید سعی کنید قرائت صحیح را بیا موزد واگر میسر تبود نماز به همان نحو مقدور صحیح است.


سؤال: آیا خواندن دعا یا قرآن برای خانمها با لحن و یا بدون لحن بین آقایا ن اشکال دارد یا نه ؟
پاسخ: اگر مهیج نباشد مانعی ندارد .


سؤال: آيا می توان در نماز قبل از دوسوره حمد وتوحيد اعوذبالله من الشيطان الرجيم گفت؟
پاسخ: مانعی ندارد.


سؤال: اگر مدتى ندانسته قرائت نمازمان از لحاظ مخرج حروف اشكال داشته باشد آيا بايد قضاى آنها را بخوانيم؟
پاسخ: اگر مقصر نبوده ايد قضا ندارد .


سؤال: هنگام قرائت نماز آيا نازك تلفظ كردن كلمه الله اگر پيش از آن لام مكسور آمده باشد مانند الحمد لله واجب است؟ درشت تلفظ كردن الله در تكبيرة الاحرام ابتداى نماز چطور؟
پاسخ: هر دو جايز است.


سؤال: اگر در حمد و سوره نماز حرف س ، ص ويا ط ، ت خوانده شود ايا نماز صحيح است ؟
پاسخ: بايد سعی کنيد قرائت صحيح را بياموزيد واگر ميسر نبود نماز به همان نحو مقدور صحيح است .


سؤال: رعايت تجويد در نماز آيا واجب است يا خير مثل حروف قطب جد يا ادغامها و غيره ، وپيش نماز مسجد ما حرف سيد بدون تشديد را مدتی می کشد تا ادا کند آيا نماز او و ما صحيح است يا خير ؟
پاسخ: لازم نيست مگر در برخی از قواعد تجويد مانند حروف شمسی که لام را بايد در آن ادغام کند مانند الشمس و مانند إدغام در مثل ردّ و مدّ اگر تشديد بدهد در جائيکه تشديد ندارد صحيح نيست و خودش ممکن است معذور باشد ولی نماز شما درست نيست ولی اگر فقط کلمه را می کشد بدون آنکه حرفی اضافه شوداشکال ندارد .


سؤال: آيادر سوره حمد لين الضالين را بکشيم ؟
پاسخ: واجب است .


سؤال: اگر در هنگام اقامه نماز ذکری را اشتباه بخوانيم و متوجه شده و آن کلمه را مجدد بخوانيم آيا نماز باطل است ؟
پاسخ: باطل نميشود .


سؤال: آيا می شود در نماز به هنگام قرائت ، برخی از حروف را بدون دليل « مد» دارد ؟
پاسخ: مدّ مختصر اشکال ندارد .


سؤال: اگر کسی پس از خواندن تشهد وبعد از صلوات آن وعجل فرجهم را هم بگويد نمازش صحيح است يا خير ؟
پاسخ: مانعی ندارد ولی مستحب است بعد از صلوات بگويد : وتقبّل شفاعته وارفع درجته .


سؤال: تلفظ«کفوأ» به صورت«ون» درست است يا «ان»؟
پاسخ: هر دودرست است.


سؤال: آيا گفتن (الحمد الله) بعد از خواندن سوره حمد در نماز جماعت مستحب است يا نه ؟
پاسخ: بله مستحب است.


سؤال: آيا گفتن (آمين) که اهل تسنن می گويند مبطل نماز است يا خير؟
پاسخ: بلی مبطل است.


سؤال: آياتسبيحات اربعه حتما بايد سه بار گفته شود يا يک بار کافی است ؟
پاسخ: يک بار کفايت می کند .


سؤال: در خواندن نمازها اعم از مستحب و واجب رعايت قواعد تجويدی تا چه ميزان واجب است؟
پاسخ: رعايت قواعد تجويدی لازم نيست کافی است که قرائت صحيح باشد.


سؤال: آيا در قرائت نماز توقف در جايی که توقف جايز نيست اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.


سؤال: آيا گفتن يك (سبحان الله) در ركوع و سجود در نماز واجب كفايت مى كند ؟
پاسخ: به احتياط واجب به يك (سبحان الله) اكتفا نشود .


سؤال: ايا در رکوع و سجده های نماز غير از اذکار واجب ميتوان ايات قران مجيد خوانده شود؟
پاسخ: مانعي ندارد.

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۲ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله العظمی نوری همدانی


س‏: آيا خواندن نمازهاي يوميّه در پنج وقت رجحان دارد؟

ج: رجحان پنج وقت، جدا از هم ثابت نيست.

 


س‏: در ايام ماه مبارک رمضان در تمامي مساجد نماز جماعت برگزار مي‏شود، در اول وقت بعد از اذان صبح، از شبهاي دوازدهم لغايت بيست و سوم ماه مبارک رمضان اگر نمازگزار، نماز را بلافاصله بعد از اذان صبح بخواند، نماز او اشکال دارد يا بايد حدود ده دقيقه صبر نمايد؟

ج: با رعايت اوقاتي که در تقويم‏ها نوشته شده است اشکال ندارد و فرقي ميان اين شبها و شبهاي ديگر نيست.

 


س‏: آيا در شب‏هاي مهتابي لازم است بعد از اذان صبح مقداري خواندن نماز صبح را تأخير انداخت تا روشني صبح بر نور ماه غلبه محسوس پيدا کند؟

ج: فرقي ميان شبهاي مهتابي و غير مهتابي نيست.

 


س‏: آيا در وقت اختصاصي نماز ظهر يا مغرب يا غيره مي‏شود نماز مستحبي بخوانيم يا خير؟

ج: در وقت اختصاصي آخر وقت لازم است نماز صاحب وقت را بخوانيم که قضا نشود، ولي در غير اين صورت خواندن نماز مستحبي جائز است

 


س‏: آيا اذان راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي ايران حجّت است و مي‏شود با آن نماز خواند و روزه را افطار کرد؟

ج: بلي براي اهالي شهر محل پخش و اهالي اطراف که به آن شهر نزديک و هم افقند حجت است و نماز و افطار مطابق آن مانعي ندارد.

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۱ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر آیت الله العظمی بهجت

س : سال‏ها بود اذان صبح، طبق كتاب «أحسن التّقويم» مرحوم آية‏اللّه‏ اديب ـ رحمة‏اللّه‏عليه ـ پخش مى‏شد و ما طبق آن عمل مى‏كرديم و بعدا اعلام كردند كه طبق نظر افراد خبره، اذان صبح حدود ده دقيقه زودتر از موقع پخش مى‏شده است و ساعات جديدى تعيين كردند و البتّه اينجانب هميشه پس از اذان قدرى احتياط مى‏كردم ولى دقيقا نمى‏دانم نمازم داخل وقت بوده يا قبل از آن، تكليفم چيست؟
ج: نمازهايى كه يقين داريد تمام آن قبل از وقت خوانده شده قضا دارد، در غير اين صورت قضا ندارد.س: اين كه گفته مى‏شود: «بايد براى نماز، يقين به دخول وقت داشت» مراد يقين شخصى است يا عرفى؟
ج : منظور يقين شخصى، اعمّ از اطمينان است ولى به وسوسه اعتنا نشود.
س : وقت اذان كه توسّط رسانه‏ها اعلام مى‏شود؛ آيا حجّت شرعى براى نماز و افطار و... مى‏باشد؟
ج : ميزان احراز دخول وقت است.
س : مسأله طلوع فجر در ليالى مقمره‏اى كه آقايان اختلاف نظر دارند، نظر حضرتعالى چيست؟
ج : در نزد اينجانب با شب‏هاى ديگر تفاوتى ندارد و ميزان احراز طلوع فجر است.


س : اگر كسى بترسد كه در صورت بيدار ماندن تا آخر شب، براى نماز صبح بيدار نشود؛ آيا جايز است بيدار بماند؟ و اگر بيدار ماندن براى انجام كار واجب باشد؛ چه حكمى دارد؟ [منظور از واجب، واجب عرفى است].
ج : بيدار ماندن جايز است، ولى بايد طورى باشد كه با اهميّت شأن نماز منافات نداشته باشد و موجب از دست رفتن وقت نماز نشود.س : اگر موفّق به شركت درنماز جمعه نشويم؛ وقت نماز ظهر چه موقع است؟
ج : در وقت نماز جمعه، خواندن نماز ظهر اشكال ندارد.
س : در بعضى از سفرهاى خارجى كه با هواپيما است اشخاص، 24 ساعت طى مسافت مى‏كنند و همه‏ى اين زمان روز است و شبى را درك نمى‏كنند. بلكه گاهى از اوّل صبح شروع مى‏كنند و بعد از 24 ساعت وقتى به مقصد مى‏رسند، در مقصد، ظهر شرعى نشده؛ اوقات نماز آن‏ها در اين 24 ساعت چگونه بايد باشد؟
ج : در هر زمان كه يكى از اوقات فعليّت پيدا كرد، وظيفه خود را در همان زمان انجام مى‏دهد و در جايى كه اوقات نماز هر چند به مقايسه به نزديك‏ترين مكان‏ها معلوم نيست، بايد جايى كه مبدأ و آغاز سير او بوده براى وقت صبح و ظهر و مغرب حساب كند، بنابر احتياط وجوبى، گرچه محتمل است عدم تكليف.
س : اگر انسان نماز صبح را در جايى خواند و با هواپيما به محلّى مسافرت كرد كه هنوز در آن جا فجر طلوع نكرده؛ آيا پس از طلوع فجر بايد نمازش را اعاده كند؟
ج : احتياطا خوانده شود.
س : بيدار كردن اشخاص مانند اولاد و ميهمان براى نماز واجب چگونه است؟
ج : سيره بر بيدار كردن است؛ مگر در صورتى كه براى فردى كه خوابيده ضرر داشته باشد.
س: در صورتى كه مريضى متوجه اوقات نماز و اداى آن نباشد؛ آيا بر اطرافيانش واجب است به او يادآورى نمايند؟
ج : در فرض سؤال اگر آگاه كردن او به وقت، مُضرّ به حالش نباشد، جايز است خصوصا با اجازه‏ى او از اوّل.


س: آيا خواندن نمازهاى يوميّه در پنج وقت رجحان دارد؟
ج : پس از به جا آوردن نافله، افضل تعجيل است.


س: آيا مى‏شود نافله‏ى مغرب يا نماز غفيله را بعد از نماز عشا و قبل از ذهاب حمره، به نيّت ادا خواند؟
ج : به جهت رعايت احتمال بودن وقت بين دو عمل (نماز مغرب و نماز عشا)، بدون نيّت ادا يا قضا بخواند

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۱ قبل از ظهر توسط Sadegh |

استفتائات از محضر امام خمینی (ره)

سؤال: كسی كه در مكه است قبله او چگونه است؟ و اگر كسی از راه دور می‌خواهد عبادت نماید قبله او چگونه است؟
جواب: خانه كعبه كه در مكّه معظمه است، قبله می‌باشد، و كسانی كه ساكن مكه هستند یا در مكه عبادت می‌كنند باید روبروی آن نماز بخوانند، ولی كسی كه دور است اگر طوری بایستد كه بگویند رو به قبله نماز می‌خواند كافی است.

سئوال: اگر در بیابان باشیم و ندانیم قبله كدام طرف است چگونه باید قبله را پیدا كنیم؟
جواب: برای پیدا كردن قبله علائمی برای مكانهای خاصی مثل كوفه و بصره و... از طریق ستاره قطبی و امثال آن تعیین گردیده است اما استفاده از آن علائم برای همه نقاط صحیح نیست بنابراین اگر قطب‌‌نما یا قبله‌نما در اختیار نداشته باشید و احتمال یك جهت خاص را نمی‌دهید بنابر قول مشهود باید به چهار طرف نماز بخوانید. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م 784)

سؤال: در صورتی كه وقت تنگ باشد و ندانیم قبله به كدام طرف است جهت ادای نماز به چه ترتیبی باید عمل كرد؟
جواب: اگر وقت تحقیق نداشته باشید و نیز وقت برای خواندن نماز به چهار طرف نباشد، به هر طرف كه احتمال می‌دهید قبله باشد نماز بخوانید و اگر احتمال یك طرف خاص را هم نمی‌دهید یك نماز به هر طرفی كه خواستید بخوانید كفایت می‌كند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 784)

سؤال: مهمانی به گفته صاحب خانه اعتماد نموده به طرفی نماز خوانده و مدتی را بدین منوال گذرانده است، بعداً كشف خلاف می‌شود كه قبله حدوداً 45 درجه اختلاف دارد، حال تكلیف نمازهائی كه در این مدت خوانده ‌شده چیست؟
جواب: در فرض سؤال كه تحقیق نموده و با اطمینان به جهت قبله نماز خوانده‌اید و بعداً كشف خلاف شده است و انحراف حدود45 درجه است نمازهای گذشته او صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, احكام قبله, ص136, س33)

سؤال: كره زمین گرد می‌باشد و مكه در یك قسمت قرار گرفته است حال اگر شخصی درست آن طرف مكه یعنی كف پایش با كف مكه بوسیله قطر كامل زمین متصل گردد این شخص به كدام طرف و سمت نماز باید بخواند؟
جواب: در فرض مرقوم اگر در نقطه‌ای از كره زمین قرار گیرد كه از هر طرف فاصله‌اش با مكه مكرمه مساوی باشد به هر یك از چهار طرف نماز بخواند صحیح است.(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, س27, ص 134)

سؤال: اگر شدت درگیری جنگ در جبهه مانع از پیدا كردن قبله شود آیا می‌توان به هر طرف نماز خواند؟
جواب: باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر چهار نماز ممكن نیست به هر مقدار كه تمكن دارد می‌تواند اكتفاءكند. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, ص 134, س28)

سؤال: نماز خواندن و تشخیص قبله مسافر در داخل هواپیما و قطار چگونه است؟
جواب: باید تحقیق كند و رو به قبله نماز بخواند و اگر نتواند علم پیدا كند به طرفی كه مظنّه دارد بایستد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ص 135, س29)

سؤال: اگر نمازگذاری در حال خواندن نماز مواجه با قبله نبوده و پس از آگاهی می‌تواند به سمت قبله برگردد؟ و آیا اتصال پا به زمین در برگشتن به سمت قبله لازم است؟
جواب: بله باید به سمت قبله برگردد و اتصال پا به كف زمین لازم نیست. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ص 135, س30)

سؤال: آیا در نماز باید حتماً نوك پاها و زانوها رو به قبله باشد؟
جواب: كسی كه نماز واجب را ایستاده می‌خواند، باید طوری بایستد كه بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوهای او و نوك پاهای او هم رو به قبله باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م777)

سؤال: نماز خواندن به جهت قبله شرط صحت نماز واجب است؟ آیا می‌شود نماز مستحبی را رو به قبله نخواند؟
جواب: بله نماز خواندن به سمت قبله شرط صحت نماز واجب است ولی نماز مستحبی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند و اگر انسان در این دو حال، نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد.(ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره), ج1, ص 141, م1)

سؤال: چگونه باید به ظهر شرعی علم پیدا كرد تا نماز ظهر را سر وقت بخوانیم؟
جواب: اگر شاخصی را در زمین فرو ببریم، وقتی كه سایه شاخص به آخرین درجه كمی رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت، معلوم می‌شود ظهر شرعی شده و وقت نماز ظهر داخل گشته است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م729)
سؤال: وقت مخصوص نماز ظهر و عصر را بیان كنید و لطفاً توضیح دهید وقت مشترك نماز ظهر و عصر از چه زمانی شروع و به چه زمانی خاتمه پیدا می‌كند؟
جواب: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است كه به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، كه اگر كسی تا این موقع نماز ظهر نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م731)

سؤال: مغرب شرعی از چه زمانی حاصل می‌شود و نماز مغرب در چه زمانی داخل می‌شود؟
جواب: مغرب شرعی موقعی حاصل می‌شود كه سرخی طرف مشرق بعد از غروب آفتاب پیدا شود، از بین برود و از این زمان است كه وقت نماز مغرب داخل می‌گردد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م735)

سؤال: وقت مخصوص و مشترك نماز مغرب و عشاء را بفرمائید از چه زمانی شروع می‌گردد؟
جواب: وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد، و وقت مخصوص نماز عشاء موقعی است كه به اندزه خواندن نماز عشاء به نصف شب مانده باشد كه اگر كسی تا این موقع نماز مغرب را عمداً نخواند باید اول نماز عشاء و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و بنابراین بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشاء، وقت مشترك نماز مغرب و عشاء است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م736)

سؤال: اول وقت و آخر وقت نماز صبح از چه زمانی شروع و به چه زمانی پایان می‌یابد؟
جواب: نزدیك اذان صبح از طرف مشرق، سفیده‌ای رو به بالا حركت می‌كند كه آن را فجر اول می‌گویند. موقعی كه آن سفیده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعی است كه آفتاب بیرون می‌آید. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م741)

سؤال: آیا می‌شود در وسط اذان دادن نماز خواند، آیا این نماز درست است یا باید صبر كنیم تا اذان تمام شود؟
جواب: اگر با شروع اذان یقین به داخل شدن وقت نماز پیدا می‌كنید می‌توانید نماز را شروع نمایید و الا صبر كنید تا اذان تمام شود و یقین به دخول وقت پیدا كنید(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 742 و ص462, س374)
سؤال: اگر وقت نماز رسیده باشد ولی انسان تمیز نباشد مثلاً یك هفته گذشته كه به حمام نرفته باشد آیا اول نماز را به جا آورد بهتر است یا به حمام برود و تمیز شود؟
جواب: اگر لباس و بدن او پاك باشد نماز اول وقت بر حمام رفتن فضیلت و برتری دارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م751)

سؤال: نماز و روزه فرد مسلمانی كه در قطب جنوب و یا شمال به سر می‌برد در حالی كه شش ماه از سال روز و شش ماه شب می‌باشد چگونه است؟ و یا فرد مسلمانی كه در كره ماه به سر می‌برد چگونه است؟
جواب: در مورد سؤال می‌توانند نماز خود را مطابق مناطق معتدله و یا مطابق نزدیكترین شهری كه شب و روز معین دارد انجام دهند و در كره ماه هم اگر روز و شب معین نداشتند به همین نحو عمل می‌كنند. (ر.ك تحریر الوسیله, ج2, ص638)

سؤال: اگر در میان خواندن نماز صبح خورشید طلوع كند آیا نماز خوانده شده اداء است یا قضا؟
جواب : اگر یك ركعت از نماز شما قبل از طلوع خورشید خوانده شده باشد نماز اداء است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 748)

سؤال: اگر در نماز با ضیق وقت مواجه شدیم آیا می‌شود در نماز اولاً تسبیحات اربعه را یك بار ادا كنیم؟ ثانیاً قنوت را نخوانیم و ثالثاً نماز را نشسته بجا آوریم؟
جواب: در ضیق وقت یك بار خواندن تسبیحات اربعه و حذف قنوت مانعی ندارد و حتی در ضیق وقت می‌توان سوره را هم حذف نمود اما نشسته خواندن كه تأثیری در سرعت نماز ندارد جایز نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1006 و م970)

سؤال: اهل تسنن نماز مغرب را پیش از مغرب می‌خوانند آیا ما می‌توانیم در هنگام حج یا غیر آن به آنها اقتدا كرده و به همان نماز اكتفا نمائیم؟
جواب: در مورد تقیّه مانعی ندارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, ص 131, س16)

سؤال: گفته شده كه درباره موضوع فجر صادق در شبهای مهتابی براین است كه قدری تأمل شود تا سپیده فجر بر مهتاب غلبه نماید آیا این فتوا صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چند دقیقه قابل تأمل است و شب‌های مهتابی چند شب در ماه قمری می‌باشد؟ (نظر حضرت امام (ره))
جواب: میزان شب‌هائی است كه روشنائی ماه بر طلوع فجر غالب است و باید برای نماز صبر كند تا روشنائی طلوع فجر احراز شود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, ص 131, س19)

سؤال: ظاهراً اذان صبح رادیو بر اساس طلوع فجر طبق استخراج مؤسسه ژئو فیزیك است آیا چنین وقتی شرعاً معتبر است یا باید فجر با چشم عادی دیده شود و افق روشن گردد؟
جواب: میزان تبیین حسّی است نه علمی، بنابراین باید طلوع فجر قابل رؤیت به چشم عادی باشد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 132, س21)

سؤال: بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح با چه كیفیتی مجاز است؟
جواب: اگربیدار نكردن آنها موجب سهل انگاری و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نماید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 133, س25)

سؤال: كسی كه به اندازه خواندن یك ركعت نماز وقت دارد نماز را به چه صورتی باید بخواند؟
جواب: باید نماز را به نیت ادا بخواند ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م748)


سؤال: برای مردان و زنان جهت خواندن نماز چه میزان از بدن خود را واجب است بپوشانند؟
جواب: مرد باید در حال نماز اگر چه كسی او را نمی‌بیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند و باید در موقع نماز بدن و موی زن به جز دست‌ها تا مچ وپاها تا مچ و گردی صورت تمام بدن پوشیده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م788 و789)

سؤال: لباس نمازگزار چند شرط دارد آنها را نام ببرید؟
جواب: لباس نمازگزار شش شرط دارد: 1. آنكه پاك باشد 2. آنكه مباح باشد 3. آنكه از اجزاء مردار نباشد 4. آنكه از حیوان حرام گوشت نباشد 5و6. آنكه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م798)

سؤال: مواردی كه لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد را نام ببرید؟
جواب: در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است 1. آنكه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی كه در بدن اوست لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد 2. آنكه بدن یا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشد 3. آنكه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز صحیح است اول: آنكه لباس‌های كوچك او مانند جوراب و عرق چین نجس باشد دوم: آنكه لباس زنی پرستار بچه است نجس شده باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م848)

سؤال: اگر ببینیم كه كسی ناچار در نجس نماز می‌خواند و نتوانیم به او بگوییم چه باید كرد؟
جواب: اگر خودش نمی‌داند كه چادرش نجس است لازم نیست به او تذكر دهید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 138, س41)

سؤال: آیا خواندن نماز با لباس مردانه برای زنان و با لباس زنانه برای مردان جایز است یا نه؟
جواب: پوشیدن لباس‌های مخصوص زنان برای مردان و بالعكس حرام است و لیكن به نظر بعضی از فقها نماز با آن اشكالی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م846)

سؤال: اگر با لباس مشكی نماز بخوانیم نماز ما باطل است؟
جواب: نماز با لباس مشكی مكروه است و باعث بطلان نماز نمی‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م865)

سؤال: پوشیده بودن كف پا برای خانم‌ها در نماز واجب است؟
جواب: به نظر برخی ازمراجع عظام بنابر احتیاط كف پای خانم‌ها باید در نماز پوشیده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م789)

سؤال: نماز خواندن با لباسی كه فردی به عنوان هدیه دریافت می‌كند و مطمئن نیست كه این هدیه با رضایت طرف مقابل آورده شده یا نه و یا با مال حلال خریده شده یا نه یا با اجازه شوهر طرف مقابل بوده است یا نه، صحیح است ؟
جواب: در تمام صورت‌های مذكور كه شك دارید، تصرف و نماز خواندن در آن لباس اشكالی ندارد مگر آنكه یقین كنید كه لباس از حرام تهیه شده و یا مال دیگری بوده و بدون اجازه مالك، آن را برای شما آورده‌اند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, لباس نماز گزار, ص140, س47)

سؤال: ادرار من بدون اراده در مقدار كمی خارج می‌شود هر روز چند بار ممكن است این اتفاق بیفتد تكلیف من چیست؟
جواب: در موقع نماز می‌توانید اگر بدن و لباس شما نجس شده باشد تطهیر نمایید و بعد وضو گرفته نماز بخوانید. البته اگر در این مورد زیاد شك می‌كنید و وسواس پیدا كرده‌اید به شك خود اعتنا نكنید و اگر در نماز هم نمی توانید از خروج ادرار خودداری کنید به مسئله 314 توضیح المسائل مراجعه نمایید.

سؤال: آیا نماز خواندن با زیرپیراهن و لباس زیر اشكال دارد یا خیر؟
جواب: برای مردان مانعی ندارد هر چند مستحب است انسان در نماز لباس كامل بپوشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص463, م788)

سؤال: آیا خواندن نماز با پوشش اسلامی مثلاً مانتو مقنعه اشكالی دارد یا خیر چون عده‌ای معتقدند خواندن نماز بدون چادر مثلاً در مدارس اگر چادر نباشد اشكال دارد لطفاً مرا راهنمایی فرمایید؟
جواب: نوع پوشش تفاوتی نمی‌كند بلكه ملاك رعایت پوشش مورد نظر در نماز است كه به جز وجه و كفین بقیه بدن باید پوشیده باشد. البته اگر نامحرم نباشد پوشاندن پا تا مفصل ساق لازم نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, ص137, لباس نماز گزار, س35)

سؤال: با لباسهای خارجی كه از كشورهای غیر مسلمان می‌آیند نماز خواندن صحیح است یا خیر؟
جواب: اگر لباس از چرم كشورهای غیر مسلمان نباشد اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص141, لباس نماز گزار, س49)

سؤال: اگر كسی نتواند طهارت كند از روی ناتوانی نماز را با بدن و لباس نجس بخواند نماز با این حالت اشكال دارد یا خیر؟
جواب: در فرض عدم امكان تطهیر و عدم امكان نماز در حال برهنگی نماز با همان حال صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 137, س36)

سؤال: در صورتی كه بر روی لباس لكه كم رنگ از خون حیض باشد كه با چند بار شسته شدن از بین نرود، آیا نماز خواندن با این لباس صحیح است یا خیر؟
جواب: اگر رنگ است نه خون صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 139, س42)

سؤال: آیا بعد از غسل جنابت، باید همه لباسهایی را كه هنگام جنب شدن بر تن داشته‌ایم برای نماز تطهیر كنیم؟
جواب: لباسی كه نجس شده باید تطهیر شود و با لباسی كه در آن عرق جنب از حرام است نباید نماز بخوانند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 139, س44)

سؤال: آیا طلای سفید برای مردان جایز است؟
جواب: برای مردان پلاتین (طلای سفید) اشكال ندارد بلی اگر همان طلای زرد باشد و با مخلوط كردن تغییر رنگ داده باشد جایز نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 141, س51)

سؤال: آیا گذاشتن روكش طلا روی دندان اشكال دارد؟
جواب: روكش طلا اگر برای اصلاح دندان است و نه زینت آن مانع ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 143, س56)

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۹ قبل از ظهر توسط Sadegh |